Projekti v katerih sodelujemo

 PROJEKTI V KATERIH SODELUJEMO:

          

MEDGENERACIJSKI CENTER HIŠA NA KALU

Ustanova Zdenke Gustinčič, Fundacija za dobro ljudi in narave je lastnik Hiše na Kalu, Grgar 196 v Grgarju. Ustanova je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi določenimi z Zakonom o ustanovah, statutom in drugimi splošnimi akti. Namen ustanove je splošno koristen, dobrodelen, trajnosten in trajen. V skladu s sklepom sodišča, v postopku dedovanja po go. Zdenki Gustinčič, je ustanoviteljica UZG-FDLN ga. Lilijana Reljič in ustanovo vodi petčlanska uprava.

 Vzpostavitev večnamenskega prostora Medgeneracjskega centra Hiša na Kalu v Grgarju in zagon ter izvedba programov, izobraževanj, delavnic, ki spodbujajo, razvijajo ter zagotavljajo medgeneracijsko sodelovanje in kakovostno preživljanje prostega časa ciljne skupine in vseh ljudi na območju Grgarske kotline, Čepovanske doline in Trnovskega gozda.

Medgeneracijski center, bo omogočil aktivno izvedbo programov ustanove in vseh njenih partnerjev v okolju urbanega podeželja. Delujoč center bo z urejeno prostorsko in socialno infrastrukturo omogočil večjo vključenost ter kvalitetno preživljanje prostega časa mladih, žensk, starejših ter ostalih članov lokalne skupnosti, hkrati pa bo omogočal preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk starejših, katerih struktura in število na podeželju narašča. Investicijo prenove objekta UZG-FDLN zagotavlja iz lastnih sredstev, izven tega projektnega predloga. Partnerji, ki  sodelujejo v projektu:

  NAZIV NASLOV
1 USTANOVA ZDENKE GUSTINČIČ, FUNDACIJA ZA DOBRO LJUDI IN NARAVE Ulica Gradnikove brigade 53 5000 Nova Gorica
2 DRUŠTVO ZA BIOLOŠKO – DINAMIČNO GOSPODARJENJE “AJDA” GORIŠKA Ulica padlih borcev 26 5290 Šempeter pri Gorici
3 USTANOVA SILVANA FURLANA, FUNDACIJA ZA RAZVOJ KULTURE Rožna Dolina, Vipavska cesta 13 5000 Nova Gorica
4 MEDIGO d.o.o. Trgovina, storitve, svetovanje Nova Gorica Ulica Gradnikove brigade 53 5000 Nova Gorica
5 KRAJEVNA SKUPNOST RAVNICA Ravnica 9 5251 Grgar

Glavna naloga Društva Ajda Goriška kot partnerja v projektu je:

V letu 2019 smo zasadili mini zeliščni vrt in mini sadovnjak

Ob Hiši na Kalu že raste trta, ki je preživela in obrodila slastno grozdje brez nekajletne oskrbe. Bila je inspiracija, da ob njej vzpostavimo še mini zeliščni vrt in mini sadovnjak ter tako oblikujemo študijski vrt za izvedbo programov biodinamičnega gospodarjenja. Sekcija za zeliščarstvo »Dobra misel« je v mesecu juniju zasadila mini zeliščni vrt. Prav tako je v mesecu novembru Sekcija za sadjarstvo zasadila mini sadovnjak. Z zasaditvijo mini zeliščnega vrta in sadovnjaka so ustvarjeni pogoji za izvedbo delavnic v letu 2020 na področju zeliščarstva in sadjarstva (obrezovanje sadnega drevja, razmnoževanje zelišč s potaknjenci, izdelava premaza za sadno drevje, izdelava preparata po Mariji Thun…).

              

V letu 2020 je bila uspešno izpeljana Šola biodinamičnega gospodarjenja. Mlade želimo s tem programom spodbuditi k zdravemu življenjskemu slogu, skrbi za zdravje, k uživanju kvalitetne in redne prehrane, ter jih ozavestiti o pomenu ter prednostih samooskrbe ter lokalno pridelane zdrave hrane. Ženske so (trdicionalno) v družini tiste, ki kuhajo in/ali skrbijo za oskrbo gospodinjstva s hrano. Pomembno je, da imajo znanje, zavedanje in veščine o zdravem in trajnostnem načinu pridelave hrane in o možnostih samooskrbe z njo. S tem zagotovijo dobro zdravje sebi in celi družini. Starejšim pridelava zdrave hrane na vrtu pred domačo hišo lahko omogoča osnovno samooskrbo. S tem znanjem in veščinami so manj ogroženi v ruralnem lokalnem okolju, ob tem pa s tako pridelano hrano dvigujejo svojo kvaliteto bivanja, skrbijo za zdravje ter si tako omogočajo kvalitetno starostno obdobje. Usposobljenost za biodinamično gospodarjenje vsakemu vključenemu posamezniku daje znanja, ki mu omogočajo tudi usmeritev v tržno trajnostno pridelavo hrane (biološko vrtnarjenje ali kmetovanje, vinogradništvo ali sadjarstvo).

      

V letu 2021 je bila v zimskem času izpeljana delavnica z naslovom “Zimska rez sadnega drevja”. Prikaz rezi je bil prvič izveden na našem mini sadovnjaku in tako je mini sadovnjak postal učni pripomoček.

   

V spomladanskem delu 2021 je bilo izpeljano dvodnevno predavanje z naslovom “Osnove rastlinske pridelave po biodinamični metodi”. Udeleženci so pridobili znanje o osnovah biodinamičnega gospodarjenja.

       

SODELOVANJE V PROJEKTU LOKALNE SKUPNOSTI OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA

Projekt z naslovom “Integrating Edible City Solutions for social resilient and sustainably productive cities” in akroninom EDICITNET je sofinanciran v okviru Programa HORIZON 2020. V projektu sodeluje več kot 30 partnerjev iz držav EU pa tudi izven EU ter iz drugih celin. Občina Šempeter-Vrtojba pri projektu sodeluje v vlogi projektnega partnerja.

Gre za pet letni projekt, ki obravnava pristope k uporabi mestnih zelenih površin za proizvodnjo hrane ter inovativne mestne rešitve (ECS), ki lokalnim skupnostim omogočajo premagovanje socialnih problemov. Mestna skupina, ki vključuje vse pomembne deležnike pri soustvarjanju lokalnega okolja in vključuje tudi predstavnike ranljivih skupin, ima ključno vlogo pri razvoju ustreznih, dolgoročnih rešitev v našem lokalnem okolju. Rešitve predstavljajo pomemben korak k bolj trajnostnim, prijetnim in zdravim mestom. Društvo pri tem sodeluje kot član mestne skupine.

PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO

Prehod na sonaravno oskrbo s hrano operacija sodelovanja 6. javnega poziva EKSRP / LEADER

 
 
 
Naziv odobrene operacije: Prehod na sonaravno oskrbo s hrano
Sodelovanje z LASi: LAS Vipavska dolina, LAS S CILjem, LAS V objemu sonca
Projektni partnerji: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Občina Ajdovščina, Društvo za biološko – dinamično gospodarjenje ”Ajda” Goriška, Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Mitja Ipavec;

 

ICRA d.o.o. Idrija, Občina Idrija, Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija z.o.o., Društvo podeželske mladine Vrsnik-Ledine;

RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Renče-Vogrsko, Šolski center Nova Gorica, Tom Ločniškar, Mark Smerajc, Nevo Pregelj-nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Sodelovanje s tujim LAS: LAG Zeleni trokut iz Hrvaške
Začetek in zaključek operacije: 1.10.2022 – 31.03.2025
Celotna vrednost operacije (z DDV): 384.505,74 EUR
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 288.529,86 EUR
 

Operacija sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin se izvaja v okviru 6. Javnega razpisa za podukrep 19.3 priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Aktivnosti se izvajajo v okviru operacije sodelovanja »Prehod na sonaravno oskrbo s hrano«, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020/ ukrep LEADER/ podukrep 19.3.

Izhodišče za pripravo predloga operacije sodelovanja treh LAS iz Slovenije (LAS Vipavska dolina, LAS s CILjem, LAS V objemu sonca), ki skupaj pokrivajo območje 10-ih občin zahodne Slovenije, ter LAG Zeleni trokut iz Hrvaške je zelo šibka oskrba lokalnega prebivalstva s sonaravno hrano. Operacija sodelovanja kot sonaravno obravnava tako ekološko, kot tudi biodinamično pridelano hrano ter hrano, predelano iz tovrstnih surovin. Sonaravno pridelana hrana, ki je bila osnovna življenjska vrednota naših prednikov, je zato temeljno vodilo naše operacije, saj lahko le s sonaravnim kmetovanjem ohranjamo naravno okolje živo za naslednje rodove in uspešneje kljubujemo podnebnim spremembam, ki so na območju operacije že zelo prisotne.

Strateško načrtovanje celostne oskrbe z ekološko in biodinamično hrano je bilo na nivoju sodelujočih LAS doslej obravnavano predvsem v okviru oskrbe z lokalno hrano, vendar pri tem ekološko in biodinamicno kmetovanje ni bilo dovolj izpostavljeno, da bi omogočalo razvoj trga tega segmenta.

KLJUČNI CILJI:

– omogočiti trajnostni prehod na ekološko in biodinamično kmetovanje in oskrbo s hrano;

– povezati obstoječe in potencialne ekološke in biodinamične pridelovalce in predelovalce;

– na inovativen način okrepiti dostopnost do ekološke in biodinamične hrane z vzpostavitvijo kratke oskrbne verige ter mreže promocijskih točk, namenjenih prodaji, prevzemu in promociji tega segmenta ponudbe;

– okrepiti ozaveščenost o vplivu sonaravno pridelane hrane na zdravje ter vplivu nakupnih navad na razvoj podeželja, okolje in podnebne spremembe pri potrošnikih, pridelovalcih in predelovalcih;

– okrepiti kompetence ranljivih skupin za njihovo boljšo prihodnost;

– načrtovati in vzpostaviti podporne mehanizme za spodbujanje razvoja ekološkega in biodinamičnega kmetovanja ter predelave;

– povečati prepoznavnost vloge LAS ter posebnosti vključenih območji.

KLJUČNI REZULTATI:

  1. Analize stanja pridelave in predelave, potrošnje, stroškov in koristi ekološke in biodinamične hrane
  2. Smernice in akcijski načrt zagotavljanja proizvodnje ekološke hrane
  3. Poslovni model oskrbe z ekološko hrano in didaktične ekološke kmetije
  4. Srečanja za izmenjavo izkušenj in ogledi dobrih praks ter implementacija
  5. Strokovne delavnice in predavanja s tematikami prehoda na ekološko/biodinamično kmetovanje s skupno spletno bazo znanja za pridobivanje novih znanj
  6. Promocijske aktivnosti (otroška knjiga, pobarvanke, filmi, animirani filmi)
  7. Naložbe v opremo, ki prispeva k predelavi in pridelavi ekoloških jedi
  8. Aktivnosti povezane s prilagajanjem na podnebne spremembe (predavanja, delavnice, dogodki)
  9. Dogodki na temo promocije ekološkega in biodinamičnega kmetovanja
  10. Strokovna konferenca na temo oskrbe z ekološko hrano
 
 

Povezavi na spletno stran:

Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželjahttps://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

in na spletno stran PRP 2014–2020www.skp.si